Posts

Showing posts from September, 2015

नागव्या शब्दांचा | थोर व्यभिचार

नागव्या शब्दांचा | थोर व्यभिचार अर्थातली गाठ| सुटो पाहे मुळे रूजलेली। आरश्यांचे पीक आंगोपांगी पक्षी। देहावले संथ निळे डोह। त्वचेचे उखाणे प्रतिमांचे कोडेे। ढवळले उगवुन येती। देहातून देह देखणा कबीर। ऊरी फुटे दोन टोकांमधे । अंतर बेभान वाकडीच रेघ । बरी असे सोलून पाहा नां । दिठीतले चंद्र दिवसाचे भय। झाकलेले