Posts

Showing posts from December, 2017

बैरागी

Image
तू नसताना गावात तुझ्या बैरागी भगव्या कपड्यांत विरागी ओळखीचे ऊन भाळी मळतांना हरवतो घरी जाताना   कधी डोळ्यांनी आरपार बघताना अडखळे पाय निघताना तू पुरलेल्या कविता तो गातांना झाडात दिसे रडताना