नागव्या शब्दांचा | थोर व्यभिचार

नागव्या शब्दांचा | थोर व्यभिचार
अर्थातली गाठ| सुटो पाहे

मुळे रूजलेली। आरश्यांचे पीक
आंगोपांगी पक्षी। देहावले

संथ निळे डोह। त्वचेचे उखाणे
प्रतिमांचे कोडेे। ढवळले

उगवुन येती। देहातून देह
देखणा कबीर। ऊरी फुटे

दोन टोकांमधे । अंतर बेभान
वाकडीच रेघ । बरी असे

सोलून पाहा नां । दिठीतले चंद्र
दिवसाचे भय। झाकलेले


Comments