Tuesday, March 18, 2014

अनुवाद २: Poor Old Ladyही कविता(!) टाईम्सच्या यादीत का आली याचं मला कुतुहल आहे. खरं म्हणजे याला फार तर बडबडगीत म्हणता येईल! बहुदा हे version रोज बोनचं आहे. मला हे वाचून सगळ्यात आधी 'साताऱ्याचा म्हातारा
शेकोटीला आला' हे कुठल्याही सहलीतलं must sing गाणं आठवलं.

Poor old lady, she swallowed a fly.

I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a spider.

It squirmed and wriggled and turned inside her.

She swallowed the spider to catch the fly.

I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a bird.

How absurd! She swallowed a bird.

She swallowed the bird to catch the spider,

She swallowed the spider to catch the fly,

I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a cat.

Think of that! She swallowed a cat.

She swallowed the cat to catch the bird.

She swallowed the bird to catch the spider.

She swallowed the spider to catch the fly,

I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a dog.

She went the whole hog when she swallowed the dog.

She swallowed the dog to catch the cat.

She swallowed the cat to catch the bird.

She swallowed the bird to catch the spider.

She swallowed the spider to catch the fly,

I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a cow.

I dont know how she swallowed a cow.

She swallowed the cow to catch the dog.

She swallowed the dog to catch the cat.

She swallowed the cat to catch the bird.

She swallowed the bird to catch the spider.

She swallowed the spider to catch the fly, I dont know why she swallowed a fly.

Poor old lady, I think shell die.


Poor old lady, she swallowed a horse.

She died, of course.


"एक बिचारी म्हातारी"

 

म्हातारीच्या बोळक्यामधून थेट शिरली माशी

माहीत नाही शिंकेतून की बाहेर येते कशी

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली काय?

 

म्हातारीच्या हाती गावला काळा सावळा कोळी

गिळला त्याला, पोटामध्ये राडेबाज ढवळी

कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये माशी अडकेल काय?

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली काय?

 

म्हातारीनं शॊधून गिळला टिंग्या टवळा पक्षी

पक्षी गिळला म्हातारीनं गाव आहे साक्षी

पक्ष्याच्या चोचीमध्ये कोळी गावेल काय?

कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये माशी अडकेल काय?

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली काय?
 


म्हातारीचं डोकं फिरलं गिळून टाकलं मांजर

डोळे चोळा, नीट बघा, हिंडत होतं लाजरं

म्हातारीच्या पोटामध्ये पक्षी आणि साय

पक्ष्याच्या चोचीमध्ये कोळी गावेल काय?

कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये माशी अडकेल काय?

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली नाय?
 
 
म्हातारीनं मांजर गिळलं, गिळून टाकलं कुत्रं

हाश्य नाही हुश्य नाही ढेकर दिला मात्र

कुत्र्याच्या सपाट्यात मांजर गवसेल काय?

मांजराला लुसलुशीत पक्षी सापडेल काय?

पक्ष्याच्या चोचीमध्ये कोळी गावेल काय?

कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये माशी अडकेल काय?

म्हातारीच्या खपतीची बातमी येणार हाय
 
 
म्हातारीचं घडा भरला गिळली गाय काशी

हाडे गेली मस्णामध्ये राहु आला राशी

कुत्र्याच्या पेकाटात गाईचा पाय

कुत्र्याच्या सपाट्यात मांजर गवसेल काय?

मांजराला लुसलुशीत पक्षी सापडेल काय?

पक्ष्याच्या चोचीमध्ये कोळी गावेल काय?

कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये माशी अडकेल काय?

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली काय?

 

ऎकावं ते नवल आख्खा घोडा गिळला माय

म्हातारीच्या खपतीची बातमी आली हाय
 

3 comments:

Pranav Jawale said...

lol .. it's a poetic shaggy dog story.

Samved said...

Pranav :)

Jaswandi said...

"CHad gadya" navacha hebrew gana aiklays ka?
Nasaahil tar youtubevar "free zone- had gadia" navacha video bagh