शुन्य भाव डोळ्यात

शुन्य भाव डोळ्यात

अग्नी देहात

मिटे अस्थीत

कुठे धुमसतो

जसा अंधार

प्रेयसी पार

सगुण साकार

कधी पसरतो

विझतो उदास

हा देहसाज

प्रलयात गाज

मरणाची

Comments

Popular Posts