Thursday, March 10, 2016

मी रुजेन


मी रुजेन
मावळेन आरश्याच्या काठावर
मलाच मी शरण येईन

टोचे मारत बांधेन
पुसेन शब्दांच्या पुरत्या मयसभा
स्वतःवरच हसेन

उदो उदो नाचेन
थबकेन तुझ्या दारावर
कोसळून जाईन


झाडातून उगवेन
फुलेन काट्याच्या टोकावर
मी झाड झाड होईन